Deklaracje dostępności - Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

Article heading icon

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji


Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.sp19.lublin.eu

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
tel./fax: 81 747-89-43 .
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia jak brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Pracujemy nad zapewnieniem dodatkowych warunków wskazanych w ustawie. W celu powiększenia informacji zamieszczonych na stronie można użyć klawisza CTRL + pokrętło scroll na myszce. Powód wyłączenia: - strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono: 2020-09-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Każda niepełnosprawna osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła w razie możliwości zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Szkoła poinformuje o tym wnoszącego żądanie i zaproponuje termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Mazur, adres poczty elektronicznej: mariusz.mazur@sp19.lublin.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.


Dostępność architektoniczna:
1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do głównego wejścia prowadzą schody. Po wejściu znajduje się hol, na wprost są drzwi, po prawej stronie są schody do szatni uczniów. Wejście częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony boiska na poziomie niskiego parteru. Po wejściu na niski parter brak jest możliwości poruszania się na wózku na wyższe piętra.
2. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.
3. Dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest toaleta na parterze po stronie bocznej klatki schodowej.
4. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody).
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.