Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin mają możliwość ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Wnioski można składać w dniach od 6 do 15 września 2021r. za pośrednictwem systemu STYPENDIA na stronie https://stypendia.edu.lublin.eu umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM!!!

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych możliwe są 3 sposoby złożenia wniosku:

 1. Wypełnienie wniosku w systemie, podpisanie go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 2. Wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w Szkole;
 3. Wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole, do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika Szkoły.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014r. Przydatne informacje na temat stypendium szkolnego znajdują się na stronie internetowej Miasta Lublin: https://lublin.eu.

W razie wątpliwości wyjaśnień udzieli p. Monika Borowska – pedagog szkolny (tel. 667 803 591).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Uchwała nr 1122 z regulaminem

Informacja o sposobie składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie zasiłku

Instrukcja dla wnioskodawcy o przyznanie stypendium

Instrukcja dla wnioskodawcy o przyznanie zasiłku

Rekrutacja elektroniczna