Drodzy uczniowie, zachęcam do skorzystania z Padleta, w którym znajdziecie linki do lektur, książek, bajek i filmów.

https://padlet.com/katrinag11/promujemyczytaniewdomu

ZAPRASZAM !!!

Katarzyna Górska

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Z DOTACJI MEN
WYPOŻYCZANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ  GIMNAZJUM NR 19 W LUBLINIE

Regulamin określa:

  1. Zasady wypożyczania podręczników, lub materiałów ćwiczeniowych i  edukacyjnych,
  2. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Ad 1.

  • Podręczniki wypożyczane są uczniom od 1 września danego roku szkolnego na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych z terminem zwrotu do 20 czerwca.
  • Ćwiczenia wypożyczane są uczniom od 1 września danego roku szkolnego na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych  bez obowiązku zwrotu. Wychowawca i uczeń danej klasy poświadczają własnoręcznym podpisem odbiór ćwiczeń lub materiałów edukacyjnych na Liście uczniów danej klasy
  • Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręczniki lub materiały edukacyjne.

Ad 2

  • w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie Rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
  • przez uszkodzenie, zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków naruszeń (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

Wartość uszkodzonych lub zniszczonych materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły.

PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
  2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku

 

Rekrutacja elektroniczna

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.